Noter til vælgeradfærdsteori

Brugbare noter til vælgeradfærd og vælgeradfærdsteori som kan hjælpe dig videre. Der findes en del grundbøger som behandler nedenstående teorier.

Vælgertyper

 •   see url Kernevælgere: stemmer på det samme parti ved hvert valg
  • min. 2 gange i streg
 •   Marginalvælgere: tvivler, stemmer ofte på forskellige partier
 •  Class-voter: stemmer på parti som repræsenterer klasseinteresser
  • Lægger sig op af den klassiske sociologiske teori om vælgeradfærd
 •  Issue-voter: stemmer ud fra emner, ofte aktuelle emner, dagsordensættende emner
 •  Issue-ownership: parti ”ejer” en sag i vælgernes øjne
  • Kan derfor tiltrække issue-votere med bestemte holdninger
  • Indvandrerkritiske socialdemokrater er gået til Dansk Folkeparti
  • DF har issue-ownership på den ”kritiske indvandrerpolitik”

Klassisk sociologisk teori

 •  Hvad har betydning?
  • Sociale gruppetilhørsforhold som fx social klasse
  • Klasseidentifikation og klassetilhørsforhold
 • Baggrundsvariable
  • Køn, alder, indkomst, uddannelse, etnicitet, religion, region
 • Sociale og økonomiske forhold
  • Har stor betydning for vælgeradfærden i den klassiske sociologiske teori
  • Det fremfor individuelle forhold
  • dvs. at man stemmer ikke ud fra egeninteresse, men i højere grad ud fra klasseinteresse

Class-voting og traditionelle skillelinjer

 •  Klassepolariserede partivalg i Danmark og Sverige
  • Fastfrysning af konfliktlinjerne fra 1920’erne til 1970’erne
  • Lipset og Rokkans teori omkring politiske skillelinjer
  • Jordskredsvalget i 1973 var et brud med fastfrysningen af de politiske skillelinjer og dermed den traditionelle klassiske sociologiske vælgeradfærd
   • fx SF (miljø), Centrum-Demokraterne (arbejder med villa og Volvo – socialdemokratisk højrefløj), Fremskridtspartiet (lavere skat og afvikling af velfærdsstaten) + flere partier

 Typisk politiske skillelinjer (konfliktlinjer) i Europa

 • Protestantisk <-> katolsk (kristendemokraterne)
 • Stat <-> Kirke
 • By <-> Land (center <-> periferi) – også i DK
 • Andre – sprog (fx Belgien) eller etnicitet.

Alfordindeks

Alford-indekset måler den klassebaserede stemmeafgivning (Class-voting) ved at trække andelen af arbejdere (lønmodtagere med manuelt arbejde), der stemmer på ikke-venstrefløjspartier, fra andelen af arbejdere, som stemmer på venstrefløjspartier.

Er indekset positivt så stemmer flere arbejdere på venstrefløjspartier end på ikke-venstrefløjspartier.

Michigan-modellen

 •  En socialpsykologisk teori om vælgeradfærd
  • Fokus på det individuelle perspektiv
  • Anerkender stadig de sociale forholds betydning
  • Individet står i centrum og gruppetilhørsforhold er en bagvedliggende faktor (langtidsfaktorer) som påvirker individets partiidentifikation (følelsen af at høre til et parti)
  • dvs. i modellen er det stadig muligt at ”arve” partipolitiske holdninger fra sin klasse og/eller sine forældre (politiske socialisering)
 • Individet vil i høj grad følger holdninger i det parti som det identificerer sig med og er følelsesmæssigt forbundet med
  • Jo stærkere man gør det, desto mere loyal kernevælger er man
 • Korttidsfaktorer kan få individet til at vælger andet parti, men vil jf. modellen ofte vende tilbage
  • Holdning til kandidater, fx kompetence eller inkompetence
  • Holdning til issues, fx er man uenig i en mærkesag

Rationelle teorier om vælgeradfærd (rational choice)

 •  Ser mennesket som et rationelt individ
  • dvs. styret af egeninteresse (og ikke nødvendigvis klasseinteresse)
 • Professor Nannestad: vælgerne er styret af mest mulig velstand og velfærd
  • Economic man fra økonomisk teori
  • Forbrugere som kan shoppe rundt blandt partierne, dvs. man vil i mindre grad være kernevælger
 •  Downs vælgeradfærdsteoretiske ben
  • Rationelle og egoistiske vælgere – mål: størst muligt velstand
  • dvs. vælgerne er nyttemaksimerende
 • Professor Fiorina: vælgerne bruger deres stemme til at straffe eller belønne
  • Retrospektiv stemmeadfærd
  • Ud fra pocketbook voting (har vælgeren opnået større velstand eller ej under partiet/regeringen)
   • Den egotropiske vælger: egen velstand/velfærd
   • Den sociotropiske vælger: samfundets velstand/velfærd (selv hvis det går imod egeninteresse)

Issue-voting teorien

 •  Udvider den rationelle økonomisk model til også at omfatte andre emner (issues)
  • Vælgerne vil stemme efter enkeltsager, som er vigtige for vælgeren
   • Det behøver nødvendigvis ikke være økonomiske emner, men kan være postmaterielle emner som fx miljø og indvandring
   • Ofte vil det kun være et enkelte emne, derfor kaldes det også for single issue voting
 • Forskel på issues
  • Position issues: Uenighed om standpunktet
  • Valens issue: Enighed om standpunkt (fx lav arbejdsløshed), men uenighed om hvem der er bedst til at varetage emnet
 • Nærhedsmodellen: Stemmer på det parti hvis holdninger er tættest på ens egne, også selvom det er den ”anden retning”
 • Retningsmodellen: Stemmer på det parti som trækker i den ”rigtige retning”